19 lipca 2024

Innowacyjna Uczelnia z perspektywami

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w tym roku obchodzi 50-lecie. O tym co wyróżnia Uczelnię oraz między innymi o najważniejszych projektach opowiada Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni.

1. Co wyróżnia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na tle innych?


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku swojego 50-lecia jest nastawiony zarówno na spojrzenie wstecz i podsumowanie, jak i mocny skok w przyszłość. Nie boimy się wyzwań – dynamicznie, ale i rozważnie, adaptujemy strukturę Uczelni do wieloletnich potrzeb miasta, regionu i kraju. Kluczowe jest tu myślenie strategiczne, całościowe oraz planowanie wieloletnie. Z ww. względów uczestniczymy w szeroko zakrojonych inicjatywach takich jak strategia “Bydgoszcz 2030”, jak również uwzględniamy krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje oraz potrzeby zgłaszane przez klastry czy organizacje pracodawców. Taka wszechstronna analiza leżała u podstaw zmiany struktury Uczelni od 1 października 2019 r., w ramach wdrażania Ustawy 2.0: nasza Uczelnia będzie się składała z 9 wydziałów oraz 10 samodzielnych instytutów. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie rynkowe na informatyków oraz psychologów w strukturze jako samodzielne jednostki organizacyjne pojawią się m.in. Wydział Psychologii oraz Instytut Informatyki. Oczywiście ww. jednostki istniały w innej formie (głównie jako instytuty), jednak podwyższenie ich rangi oraz zwiększona samodzielność pozwolą na szybsze i bardziej adaptacyjne dostosowywanie się do aktualnych potrzeb rynkowych i bieżących zmian.

2. Korzystają Państwo z Funduszy Europejskich – proszę opowiedzieć o najważniejszych dla Państwa projektach.


Najważniejsze z najnowszych projektów finansowanych z Funduszy europejskich to przede wszystkim cztery projekty realizowane w ramach Kontraktu Terytorialnego:


– INNOWACJE SPOŁECZNE – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY,

– BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ŻYWNOŚĆ SPERSONALIZOWANA,

– LABORATORIA NAUK TECHNICZNYCH I ŚCISŁYCH DEDYKOWANE ROZWOJOWI POTENCJAŁU BADAWCZEGO W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO,

– MEDYCYNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA. KUJAWSKO- POMORSKI INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM DIAGNOZY SPERSONALIZOWANEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Ponadto realizujemy szereg projektów nastawionych na szybki rozwój w wybranych obszarach o największych szansach na komercjalizację:

– INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + / INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0,

– GRANT W RAMACH PROJEKTU “REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI”

DLA WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH,

– STAWIAMY NA ROZWÓJ (informatyka, mechatronika)

3. Sporo się teraz mówi o synergii nauki z biznesem jak u Państwa wygląda ten aspekt działalności ?

W Pionie Prorektora ds. Rozwoju i współpracy funkcjonuje zarówno Centrum Transferu Technologii i Innowacji, jak i Dział Współpracy Społeczno Gospodarczej, które dynamicznie współpracują w dwóch kierunkach: do wewnątrz z wydziałami, instytutami i bezpośrednio pojedynczymi naukowcami, a na zewnątrz – z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Na potrzeby zakładania przez naszych naukowców spółek spin off utworzono również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spółka z o. o. Stwarza to warunki do dynamicznego przejścia od pomysłu do jego realizacji. Staramy się, aby najlepsze rozwiązania były promowane na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wdrażane na rynku. UKW aktywnie współpracuje z klastrami: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym (Krajowy Klaster Kluczowy), Bydgoskim Klastrem Informatycznym, Bydgoskim Klastrem Telemedycyny Innobridge, Bydgoskim Klastrem Przemysłów Kreatywnych. Centrum Transferu Technologii i Innowacji jako jednostka ogólnouczelniana powołana w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki jest niemal od początku uczestnikiem sieci Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Uczelnia współpracuje z inkubatorami przedsiębiorczości: miejskim, wojewódzkim oraz prywatnymi: lokalnym i ogólnopolskim. Nasi naukowcy są wykonawcami w projektach na rzecz gospodarki, m.in. “Voucherów badawczych”, „Bonów na innowacje” czy „Szybkiej ścieżki”. Zespoły uczestniczą też w projektach na rzecz gospodarki: Biostrateg, Gameinn i innych. Przedstawiciele UKW uczestniczą w pracach Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju. Przedstawiciele UKW konsultowali również Regionalną Strategię Innowacji i system Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Uczelnia jest też członkiem Sieci Innowacji w Rolnictwie. To tylko wybrane z inicjatyw, w których uczestniczymy, dając się poznać jako kreatywny, rzetelny partner dla biznesu, mogący też stanowić odpowiednik działu badawczo-rozwojowego dla naszego przemysłu.

4. Jakie są Państwa plany na przyszłość?


Najważniejsze w 2019 r. jest efektywne przejście przez wdrożenie Ustawy 2.0. W kolejnych latach będziemy realizować przemyślaną strategię Uniwersytetu, która już w obecnej kadencji 2016-2020 przynosi znaczący postęp: chociażby w obszarze komercjalizacji zrealizowaliśmy  lub realizujemy 18 grantów przedwdrożeniowych, zdobyliśmy ponad 50 nagród i wyróżnień dla naszych wynalazków oraz za działalność prorozwojową UKW, z czego  znaczną część za granicą, z roku na rok wzrasta też liczba zgłoszeń patentowych oraz środków pozyskanych bezpośrednio z rynku za pomocą badań zleconych czy voucherów badawczych. Ten sukces trzeba zdyskontować w kolejnych latach – jest on wynikiem sprawnego współdziałania wszystkich elementów uczelni: naukowców w wydziałach i instytutach, administracji Pionu Prorektora, coraz większą rolę odgrywa też Centrum Transferu Technologii i Innowacji, a w przyszłości: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spółka z o. o. Trzeba mieć świadomość, że sukces jest wypadkową wielu czynników, nie możemy zaniedbać żadnego z nich, chociażby musimy brać pod uwagę priorytety naukowców: w tym momencie to indywidualny i zespołowy rozwój naukowy (w tym nadchodząca ewaluacja jednostek naukowych) są ich priorytetem, a nie  komercjalizacja wyników badań naukowych. Jako absolwent programu Top 500 Innovators miałem okazję przekonać się, że w dużych uczelniach zagranicznych jest nieco inaczej: tam Uczelnia zarabia głównie na komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z otoczeniem gospodarczym, a mniej na dydaktyce czy bezpośrednio badaniach naukowych. Wdrożenie ww. zmian wymaga nie tylko wieloletniej pacy nad zmianą podejścia pracowników Uczelni, ale również stworzeniem sprzyjającego komercjalizacji ekosystemu w bezpośrednim otoczeniu Uczelni.