26 maja 2024

STUDIUJ LUB DOKOŃCZ ROZPOCZĘTE NIEGDYŚ STUDIA W SERCU GDAŃSKA

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, która od 17 lat stwarza szansę na awans w pracy – poprzez prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach: pedagogika i zarządzanie w ramach poszukiwanych na rynku pracy specjalności kształcenia, a ostatnio także poprzez realizację projektu „dokończ u nas rozpoczęte studia”, jak też warunki do pełnienia nowych ról zawodowych i społecznych, a także możliwość nawiązywania współpracy i wartościowych kontaktów. Na jej czele stoi rektor – dr Roman Gawrych.

Oferta edukacyjna WSSE w Gdańsku skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej i osobistej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia. Przyjmuje się jako zasadę, że programy nauczania mają być opracowywane i monitorowane w ramach dialogu i partnerstwa, z udziałem nauczycieli akademickich, studentów, absolwentów i podmiotów rynku pracy, przy wykorzystaniu najnowszych metod nauczania i uczenia się, tak aby studenci i słuchacze mogli nabyć umiejętności zwiększające ich szanse na zdobycie zatrudnienia. „Dokończ u nas rozpoczęte studia” to projekt, z którego skorzystać mogą wszyscy, którzy niegdyś z różnych powodów musieli przerwać edukację na poziomie wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Uczelnia oferuje przy tym wsparcie, pomoc organizacyjną i opiekę naukową ze strony pracowników administracji i nauczycieli, zwłaszcza dla osób, które podejmą studia w ramach tzw. indywidualnej organizacji studiów lub indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Formy te mają na celu dostosowanie organizacji studiów do potrzeb i sytuacji życiowej studentów. Kadra naukowa stara się też przy tym osobom zgłaszającym się na studia pomóc na nowo uwierzyć w swoje możliwości i ukazać wielorakie korzyści z dokończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. Uczelnia przyjmuje wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne poprzez złożenie stosownych dokumentów związanych z przyjęciem na studia, a ponadto dokumenty z dotychczasowego przebiegu studiów (np. indeks, karty osiągnięć okresowych studenta lub wykaz ocen wraz z przedmiotami i punktami ECTS sporządzony przez poprzednią uczelnię).

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku ma ambicje i jest na jak najlepszej drodze, aby stać się rozpoznawalną, dynamicznie rozwijająca się umiędzynarodowioną uczelnią łączącą tradycję z nowoczesnością, która tworzy dogodne warunki materialne, finansowe i kadrowe dla kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Kształcenie w różnych dziedzinach wiedzy i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone będzie z nowoczesnymi warunkami studiowania w Gdańsku, który jest największym na Pomorzu ośrodkiem akademickim.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym i doskonalszym człowiekiem.

W tym roku władze uczelni oprócz tradycyjnych działań planują wprowadzenie nowych specjalności kształcenia takich jak: mówca motywacyjny na kierunku zarządzanie i pedagogika bezpieczeństwa na kierunku pedagogika. Ważnym też przedsięwzięciem będzie wydanie kolejnego, trzeciego już tomu podręcznika akademickiego „Pedagogika rodziny” oraz innych, przydatnych nie tylko studentom publikacji takich jak: teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika ogólna czy pedagogika pracy. Za istotne uznane zostanie również pozyskanie nowych, atrakcyjnych praktyk dla studentów, oraz nawiązanie współpracy z uczelniami, które będą stwarzały warunki by absolwenci WSSE w Gdańsku mogli uzyskać stopień naukowy doktora.

Te innowacyjne rozwiązania, takie jak: możliwość uzyskania tytułu magistra pedagogiki już po trzech semestrach studiów uzupełniających (dotyczy to również osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych), dogodne warunki ponoszenie kosztów za studia, czy różnorodność form organizacji studiów z możliwością ukończenia ich w krótszym czasie wyróżniają uczelnię na arenie ogólnopolskiej!

Rekrutacja trwa! Zapisz się on-line na http://www.wsse.edu.pl/