24 maja 2024

KOLEJNE NOWOŚCI W PRAWIE WODNYM

Melioracja pod nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wyższe rachunki za wodę to główne zmiany jakie niesie ze sobą nowe Prawo wodne. Będą jednak kolejne uproszczenia w przepisach prawnych dotyczących wody. Zmodyfikowane zostaną między innymi zasady wydawania pozwoleń.

Szykują się kolejne nowości w prawie wodnym. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad projektem w tej sprawie. Informacje o tym pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zmiany mają na celu ułatwić interpretację i doprecyzować regulacje prawa wodnego. Chodzi o wątpliwości związane z przypisaniem kompetencji organu właściwego w postępowaniu administracyjnym właściwej jednostce organizacyjnej Wód Polskich.

Projektowana regulacja ma również zapewnić transparentność działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu o nich informacji.

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji, pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie, w celu ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

NOWELA PRAWA WODNEGO: Uchwałę w tej sprawie Senat podjął jednogłośnie.

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe – to jedno z rozwiązań, które znalazły się w znowelizowanym Prawie wodnym i do którego w czwartek (15 marca) senatorowie nie wnieśli poprawek.
Nowelizacja Prawa wodnego przygotowana przez posłów doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego, a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r.

Nowela pozwala również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

SUPERURZĄD

1 stycznia 2018 r. najważniejszą instytucją gospodarowania wodami zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą głównie utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami – Wody Polskie, która w imieniu Skarbu Państwa pełni rolę „gospodarza” na wszystkich wodach publicznych. Ustala też zasady udostępniania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem wodami oraz zasady podnoszenia opłat za usługi wodne. Ministerstwo Środowiska zapewnia, że Polacy nie muszą obawiać się podwyżek cen wody – dzięki nowemu Prawu wodnemu, powołany organ reguluje ceny wody, celem zabezpieczenia interesów konsumentów przed monopolistami, jakimi są spółki wodociągowe na terenie samorządów. Celem działalności nowo powstałej spółki jest również ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszą.

Żrodło: www.portalkomunalny.pl , www.portalsamorzadowy.pl