28 listopada 2021

Sukces rodzimej uczelni

Politechnika Poznańska to uczelnia techniczna rozpoznawalna w Europie, gwarantująca wysoki poziom kształcenia, oraz o światowej randze prac naukowych i badawczo-rozwojowych. Na jej czele stoi Pan prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Wyróżnia się…

Politechnika Poznańska to prężnie działająca uczelnia, która wyróżnia się licznymi sukcesami. Niewątpliwie powodem do dumy jest powierzenie Uczelni funkcji Lidera w prestiżowym projekcie Uniwersytet Europejski EUNICE. Pan prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski podkreśla „Jako prawdziwy Uniwersytet Europejski rozszerzamy umiędzynarodowienie w myśl strategii łączenia się z konsorcjantami z dobrze rozpoznawalnych miejsc w Europie. Tworzymy w ten sposób wspólnotę średniej wielkości uczelni o dużym potencjale, działających w obszarze nauk ekonomicznych, inżynieryjnych i humanistycznych.” Wizją Politechniki jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, liczącego się i rozpoznawalnego w Europie, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Władze Politechniki Poznańskiej skupiają się na rozwoju Uczelni, która ma do zaoferowania ciekawe zaplecze badawcze oraz możliwość założenia firm bazując na własnym know how, a także pomagają w prowadzaniu projektów we współpracy z dużymi instytucjami. PP podejmuje działania ku centralizacji i pro-ekologii Kampusu „Warta”. Ważną inwestycją jest budynek niemalże zeroenergetyczny, który został zaprojektowany głównie przez fachowców Uczelni – Prof. Sławomira Rosolskiego z Wydziału Architektury oraz Prof. Edwarda Szczechowiaka z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – ekspertów w branży projektowania architektonicznego i zrównoważonych energetycznie systemów. Mieszczą się w nim Wydział Architektury oraz Inżynierii Zarządzania.

Kolejnym ważnym projektem, w którym Politechnika Poznańska ma istotny udział jest interdyscyplinarny projekt „AEROSFERA – Lotnisko rzeczy”. Celem projektu jest wyposażenie lotniska w Kąkolewie (PP jest jego współudziałowcem) w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof, a jest to tylko część z szerokiego wachlarza nowych inwestycji.

Szkolnictwo wyższe nie tylko dostosowuje programy nauczania do wymogów innowacyjnej gospodarki, ale również dysponuje infrastrukturą ułatwiającą współpracę nauki i biznesu. Relacje z przemysłem są na bardzo wysokim poziomie i mają obecnie trzy płaszczyzny efektywnego działania. Pierwszą jest kształcenie praktyczne (dualne), przedsiębiorcy wskazują na tę metodę, jako najlepszą w kształceniu studentów dzięki możliwości bezpośredniego zweryfikowania kompetencji młodych ludzi.

Druga to bezpośrednia współpraca w ramach realizacji wspólnych projektów – jest współfinansowana przez agencje krajowe i zagraniczne oraz wspomniany już Uniwersytet Europejski EUNICE (European University for Customised Education).

Ostatnia, nowa płaszczyzna działań to doktoraty wdrożeniowe. To program, który pozwala połączyć pracę badawczą naukowca z realnym wykonywaniem obowiązków na rzecz konkretnego podmiotu działającego w danej branży.

Duma Politechniki

Kontynuowanie myśli i działania poprzednich rektorów. Miało to miejsce przy każdych wyborach, które jak pamiętam są wynikiem pewnego kompromisu. Proces ten odbywa się harmonijnie, w sposób niemal doskonały. To istotne, choć pewnie nie zdarza się często. My w naszej Uczelni mamy to szczęście. Podkreśla Pan prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Przełomowym działaniem było przeprowadzenie zmiany strukturalnej w ramach implementacji nowej Ustawy 2.0. To wymagający proces tym bardziej, iż mają do czynienia z ponad 100-letnią tradycją i konserwatywno-feudalnym systemem. Jednak, wprowadzono nowe podejście do zarządzania uczelnią i jej funkcjonowania w sposób bardzo dyplomatyczny i konsolidacyjny, co można nazwać konstruktywną ewolucją. Gwarancja bezpieczeństwa studentów i pracowników jest nadrzędnym celem i zadaniem. Politechnika Poznańska jako skomplikowane „przedsiębiorstwo” musi funkcjonować perfekcyjnie.

W tym roku Politechnika podjęła liczne inicjatywy, również w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”. Rozszerzono współdziałanie z uczelniami z Francji i Belgii, w celu utworzenia Fundacji non profit, dla lobbowania wagi edukacji w rozwoju każdego narodu oraz promocji postępu naukowego i gospodarczego.

PP prowadzi liczne przedsięwzięcia w Europie. Uczestniczy w dwóch kluczowych projektach związanych z Uniwersytetem Europejskim (ERASMUS+ oraz HORIZON 2020), dwa kolejne to Strategic Pertnership. Jeden z Uniwersytetem w Mariborze, jako lider konsorcjum, w zakresie nowych rozwiązań informatycznych (bezpieczeństwo internetowe i sztuczna inteligencja), drugi z zakresu tzw. umiejętności miękkich z Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF). Prowadzą także liczne programy podwójnego dyplomowania z partnerami z Niemic, Francji, Ukrainy w ramach Double Diploma Programmes czy Joint Doctorate Projects.

Poza tym współpracuje w ramach licznych programów z uczelniami z USA, i wieloma innymi. Wchodzi w skład Polsko-Chińskiego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku – Belt and Road Initiative.

Plany

Nadrzędnym celem jest umiejscowienie budynku administracji centralnej PP (m.in. rektoratu) w nowej lokalizacji – na kampusie „Warta”, by zintegrować oddziaływania ludzkie – administrację i ciało dydaktyczno-naukowe w jednym miejscu. To kluczowe przedsięwzięcie, a nowa sytuacja gospodarcza może wydłużyć czas działań, natomiast Politechnika Poznańska ma ambicje i nieograniczone pokłady energii, by sprawnie je zrealizować.

-Izabella Liguzińska