28 listopada 2021

Nie zaśmiecaj swojego sumienia

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami to spółka komunalna, założona w 2004 roku. Spółka zarządza Zakładem Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (gm. Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie), który swoją działalność rozpoczął w roku 2007. MPGO tworzą samorządy: Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Sławoborze, Gmina Świdwin, Gmina Rąbino, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin. Budowany przez lata model współdziałania międzygminnego przy tworzeniu systemów gospodarki odpadami, jest modelem stabilnym i przyciąga do spółki nowe samorządy, dzięki czemu w październiku 2019 r. grono wspólników poszerzyło się o Gminę Grzmiąca.

Podstawową działalność spółki stanowi wykonywanie zadań w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami na terenach gmin będących jej udziałowcami. Są to przedsięwzięcia polegające na zbieraniu oraz zagospodarowywaniu odpadów w ramach działalności Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Zakład posiada status Instalacji Komunalnej dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ponadto w ramach zakładu działa kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz prowadzone są gminne PSZOK-i. Spółka realizuje również odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gmin udziałowych, na podstawie procedur przetargowych.

W związku z rozwojem spółki oraz koniecznością dostosowywania zakładu do zmieniających się warunków branży, niezbędne jest realizowanie inwestycji. W 1-szym kwartale roku 2020 MPGO zakupiło 3 nowoczesne pojazdy do obsługi selektywnej zbiórki odpadów, w związku z realizacją zadania: „Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla MPGO Sp. z o.o.”. Wartość zakupu wyniosła łącznie ponad 1,55 mln zł netto, a na sfinansowanie inwestycji pożyczki udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizacja tego zadania ma zarówno poprawić jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pracowników oraz ze względu na zakupienie pojazdów spełniających wymagania normy emisji spalin Euro 6, pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne, szczególnie na jakość powietrza.

W planach inwestycyjnych spółki zatwierdzono również realizację projektu „Modernizacja linii mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu”, w którym wykorzystując możliwości technologiczne istniejącego układu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przewidziano docelowo rozbudowę o pracujący niezależnie ciąg technologiczny przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zastosowanie spięcia obu układów technologicznych pozwolić ma na elastyczną pracę instalacji oraz docelowego funkcjonowania w formie centrum recyklingu.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia znalazła się w marcu br. na liście rankingowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi POIŚ 2014-2020, nabór VIII, z kwotą dofinansowania w wysokości 8 mln zł.

MPGO to spółka o wypracowanej przez lata stabilnej pozycji w branży odpadowej. Jednak wyzwaniem w codziennym funkcjonowaniu zakładu jest pogodzenie zwyczajnej pracy instalacji z wciąż zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Dlatego też poza realizowaniem nowych inwestycji zasadniczym elementem jest ulepszanie codziennej pracy i dążenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie.