26 maja 2024

Lider wyznacza światowe trendy

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni rangi uniwersytetu technicznego. Jej oferta dydaktyczna jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. O dumie z dokonań uczelni i nowych wyzwaniach opowiada Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski.

Politechnika Poznańska od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni między innymi poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych.

W 1995 roku Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CEASER organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie.

Studenci wybierają Politechnikę Poznańską z kilku przyczyn, jednymi z nich są wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowana kadra, a także atmosfera sprzyjająca pełnemu realizowaniu swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań. Dotychczas najczęściej wybieranym kierunkiem jest informatyka, natomiast liderem w 2020 r. kiedy oddano do użytku nowy budynek Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania, który jest budynkiem niemal zeroenergetycznym została architektura wnętrz. Kolejnym kierunkiem jest mechatronika oraz Energetyka Przemysłowa i Odnawialna jak i Technologie Obiegu Zamkniętego. Dodatkowo sporym zainteresowaniem cieszy się kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka.

Z biegiem czasu kształcenie ulega transformacji, pandemia znacząco wpłynęła na system nauczania. „Edukacja może przejść na stałe w fazę nauczania hybrydowego, już pewnie nie wrócimy w 100% do stacjonarnego. To cenna pomoc i ogromne ułatwienie funkcjonowania dla młodych i ambitnych ludzi. Bardzo możliwe, że Uczelnie Wyższe na całym świecie będą proponowały przede wszystkim nauczanie zdalne, co ułatwi poszerzanie swoich swojej wiedzy oraz możliwości w wygodniejszy niż dotychczas sposób.” ocenia Pan Profesor.

Jedną z idei Politechniki Poznańskiej jest synergia nauki z biznesem. Zakres wiedzy który oferujemy kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi nastawionych na wyzwania współczesności. Połączenie kwestii technicznych z socjologicznymi wydaje się istotne. Patrząc jak społeczeństwo funkcjonuje, można zrozumieć jego potrzeby i co za tym idzie projektować odpowiednie działania.

“Przedsiębiorcze wtorki”z Politechniką Poznańską to cykl webinarów dla środowiska akademickiego Politechniki Poznańskiej, poświęcony umiejętnościom biznesowym, na których uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z podstaw przedsiębiorczości oraz poznać właścicieli znanych poznańskich start-upów.

Politechnika jest liderem Uniwersytetu Europejskiego. Współpracuje z sześcioma Uniwersytetami ze świata. „Wspólnie tworzą programy dydaktyczne oraz interdyscyplinarne nastawione w wielu dziedzinach na łączenie kompetencji, np. medycyna jest aktualnie coraz bardziej zinformatyzowana. W dniach 19-30 lipca 2021 r. będzie miała miejsce Międzynarodowa szkoła letnia w formie online obejmująca swoim zakresem medyczne zastosowania druku 3D. Prowadzimy sporo przedsięwzięć, m.in. liczne granty oraz projekty. Na Politechnice Poznańskiej uruchomiony jest Inkubator Akademicki, czyli miejsce gdzie studenci oraz pracownicy mają możliwość założenia własnej firmy. Jego celem jest przekazanie kompetencji związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.” tłumaczy prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski. Warto stawiać pierwsze kroki w biznesie jeszcze podczas kształcenia, dla świadomości i umiejętności funkcjonowania w nim.

Doktorat wdrożeniowy jest programem, który pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz konkretnego podmiotu działającego w danej branży (doktorant musi być zatrudniony u przedsiębiorcy na pełen etat). Jak wskazuje sama nazwa, projekt ma na celu „wdrożenie” efektów badań w praktyce. Dzięki programowi przedstawiciele przemysłu mogą ukończyć doktoraty z przeróżnych dyscyplin. Pan Profesor podkreśla „W zeszłym roku uruchomiliśmy ponad 40 doktoratów tego programu, co ukazuje, że pracownicy środowiska przemysłowego chcą się rozwijać, nasza uczelnia jest odpowiednim miejscem, by to uczynić.” Na naukę nigdy nie jest za późno – w programie Doktorat Wdrożeniowy nie ma ograniczeń wiekowych. To niezwykle cenne, iż wraz z upływającym czasem, ludzie pragną poszerzać swoją wiedzę.

Współpraca Politechniki Poznańskiej z Miastem Poznań, z lokalnymi samorządami oraz z Urzędem Wojewódzkim jest spójna oraz widoczna. W Poznaniu odbywają się spotkania Rektorów oraz Prorektorów odpowiedzialnych za poszczególne aspekty działalności uczelni. Wszystko po to, by wspólnie budować oraz umacniać przyjazny wizerunek Miasta Poznań jako centrum akademickiego, które jest bardzo otwarte na studentów oraz doktorantów z Polski i zagranicy. Prowadzą również współdziałania z Urzędem Marszałkowskim – projekt „Czas zawodowców” jest dedykowany głównie technikom, już na etapie szkoły średniej.

Politechnika Poznańska dąży do bycia coraz bardziej „zieloną”. Inwestuje w rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, skupia się na energii czerpanej z fotowoltaiki. Dodatkowo Wydział Chemiczny pracuje nad ogniwami wodorowymi, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu tworzy napędy wodorowe natomiast Wydział Inżynierii Mechanicznej – zbiorniki do magazynowania zapasy wodoru. Wodór został nazwany „nośnikiem energii przyszłości”, ponieważ może być utleniany w ogniwie paliwowym w celu generowania energii, używanej do na przykład zasilania samochodów, bez uwalniania dwutlenku węgla (CO2), ponadto może być produkowany w oddalonych miejscach, nie posiadających infrastruktury energetycznej.

Dodatkowo pracują nad Centrum Nowych Technologii i Innowacji, ponadto rozwijają sukcesywnie bazę aparatury do badań, co otworzy współpracę z branżą przemysłową, na nowe możliwości.

Za swój wieloaspektowy rozwój oraz pasmo sukcesów Politechnika Poznańska otrzymała z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki nagrodę “Ambasador Innowacyjności”. Uroczysta Gala wręczenia statuetek odbędzie się podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego.„Otrzymanie tej nagrody to wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Przyjmuję ją nie jako osobiste wyróżnienie, ale jako nagrodę dla wszystkich tworzących tak spójny uniwersytet jakim jest Politechnika Poznańska.”

– Izabella Liguzińska