18 kwietnia 2024

Wzorowa postawa Wójta

Malowniczo położona Gmina Koneck może poszczycić się wieloma sukcesami. Umiejętne zarządzanie budżetem przez Wójta Ryszarda Borowskiego skutkuje dużą liczbą realizowanych inwestycji.

Jakie inwestycje zostały ostatnio podjęte?

W ostatnim czasie zostały zrealizowane liczne inwestycje m.in.:termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem Odnawialnych Źródeł Energii, przebudowa obiektów oświatowych, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koneck, przebudowa parkingów i zajazdów dla autobusów, budowa ronda bezkolizyjnego, rozbudowa sieci dróg asfaltowych.

Proszę opowiedzieć o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Głównym celem programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury i wzorców spożywania napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W szkołach realizowane są programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży mające na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu. Poprawa jakości życia mieszkańców jest ważnym celem w gminie Koneck.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Koneck z dnia 30 grudnia 2020 r. Program jest na bieżąco realizowany pomimo trwającego stanu epidemii i wprowadzonymi w związku z tym szczególnymi regulacjami dla samorządów.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

Bardzo ważne jest dla nas zacieśnianie więzi społecznych. Planujemy rozbudowę Publicznej Szkoły Muzycznej I – go stopnia, modernizację Zespołu Szkół w Konecku. Priorytetem są remonty i budowy dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, które połączą wszelkie rejony gminy w korelacji z sąsiednimi.

-Augustyna Szczepańczyk