18 kwietnia 2024

Sukces to stan umysłu

Dr hab. Marzena Smol od 2019 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Surowców Biogenicznych (której jest założycielką) w Zakładzie Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska w IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce (Ministerstwo Rozwoju). Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców. Pani Doktor została laureatką nagrody Ambasador Innowacyjności, którą przyznał Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Wręczenie odbyło się podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego.

Dr hab. Marzena Smol podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego

Dr hab. Marzena Smol jest wyjątkowo zaangażowana w ochronę środowiska, czego przykładem jest przełomowy projekt pt. Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” (MonGOS). Jego głównym celem jest podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Sektor ten stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, wynikającymi z wdrażania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – priorytetu politycznego Unii Europejskiej. Projekt wyróżnia holistyczne podejście do tematu, naukowcy najpierw chcą opracować obszary badawcze, w których można coś zmienić, począwszy od mniejszego zużycia wody, odzysku wody, oczyszczania ścieków aż do odzysku surowców . Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest liderem projektu. Zaproponowane rozwiązania będą przystępne dla każdego podmiotu działającego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.

W instytucie realizowane są działania, których celem jest edukacja społeczna z zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Jedną z akcji jest szkoła letnia dla studentów, podczas której mogą się oni dowiedzieć jak i dlaczego ważne są zasoby wody. Kwintesencją będzie duża konferencja w przyszłym roku, która podsumuje prace wykonane w projekcie.

Projekt MonGOS (2020-2021) jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

-Augustyna Szczepańczyk