1 marca 2024

Rozwiną Twój biznes

Współpraca uczelni wyższych z podmiotami gospodarczymi przynosi zaskakujące efekty. W wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim realizowany jest w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) projekt pn.: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”, którym kieruje prof. dr hab. Czesław Puchalski.

Po 2-letnim okresie realizacji projektu RID jego pozytywny wpływ na rozwój dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych jest niebagatelny. Zwiększyła się efektywność publikacyjna pracowników o zasięgu międzynarodowym o ponad 50 %. Wzrosła aktywność w zakresie podejmowania działań na rzecz gospodarki dotyczących zawieranych umów, wykonanych usług, ekspertyz, wdrożeń i patentów – o ok. 60%.

Projekt wpłynął na zwiększenie aktywności w obszarze przygotowywania i aplikowania o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, tworzenie zespołów badawczych o zasięgu międzynarodowym, publikowania i opracowania wniosków projektowych.

Wypracowane formy współpracy z gospodarką dot. organizacji szkoleń, warsztatów dla przedsiębiorców, wykonywania usług badawczych, wdrożeń i patentów. Posiadają pracownie: do oceny zawartości fluoru i chloru, oznaczania mikotoksyn w żywności, oznaczania pozostałości pestycydów i patogenów, hodowli linii komórkowych, molekularnych metod identyfikacji bakterii i wirusów, badania profilu kwasów tłuszczowych, analiz jakości miodów i innych produktów pszczelich, jakości produktów mięsnych, badania produktów biologicznego przetwarzania odpadów, Laboratorium badania i oznaczania trwałości surowców i produktów oraz Laboratorium badania jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia człowieka. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie podjęta działalność związana z komercjalizacją uzyskanych wyników badań.

Naukowcy uzyskali m. in. Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG za wynalazek „Sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców pomidora” oraz pozyskali w drodze konkursu cenną aparaturę typu spektrometr IV generacji MALDI oraz RAMANA.

Redakcja Panorama Gospodarcza pragnie wyrazić swoje uznanie dla prof. Cz. Puchalskiego, który wybił się w swojej działalności naukowej oraz inspiruje studentów do poszerzania swoich horyzontów.

REGIONALNAINICJATYWADOSKONAŁOŚCI

-Augustyna Szczepańczyk