26 lipca 2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otwiera drzwi do międzynarodowej kariery !

PWSZ w Elblągu to nowoczesna uczelnia, której misją jest wsparcie rozwoju społecznego, technologicznego i kulturowego w mieście. Teoretyczna wiedza i umiejętności , zdobyte przez studentów w oparciu o nowoczesne programy kształcenia, jest uzupełniana o umiejętności jej stosowania podczas praktyk zawodowych – mówi rektor uczelni prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ciągu swojego jak na szkołę wyższą młodego wieku, wyrosła na silną regionalną uczelnię posiadającą wiele charakterystycznych cech rozpoznawalnych w Polsce, a nawet w Europie. W ciągu ponad 20 lat PWSZ w Elblągu wydała niemal 10 000 dyplomów inżynierskich i licencjackich. Skala na jaką działa, daje niepodważalne podstawy do stwierdzenia, że ma ona duży wkład w potencjał służący rozwojowi miasta i jego regionu.

Praktyki szansą na sukces zawodowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności kształcenia, posiada nowoczesną bazę lokalowo-laboratoryjną, zdolności organizacyjne jak również wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczno-naukową. Właściwe wykorzystanie tego potencjału służy rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu. Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu, które swoje działania rozpoczęło od 2016 roku. W skład Centrum wchodzą: Akademickie Biuro Karier, Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii.

Niebagatelne znaczenie dla prestiżu uczelni ma realizacja projektu, który wyszedł z inicjatywy prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Pod koniec 2013r. opracowano i wdrożono pilotażowy projekt praktyk zawodowych, który jako pozakonkursowy, koncepcyjny został wsparty przez MNISW oraz Ministerstwo Rozwoju i przyjęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do finansowania w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, jako projekt pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, na kwotę 136 mln złotych.

Kolejnym powodem do dumy jest realizacja dużego projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi.” Celem jest przygotowanie i świadczenie wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego szkołom i placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe. W ramach tego projektu budowana jest sieć punktów doradztwa, ponad 60 w całym województwie – mów Rektor uczelni.

Praktyczne kształcenie na wysokim poziomie to warunek poprawy sytuacji zatrudnieniowej absolwentów. Pracodawcy u których odbywają się praktyki zawodowe to m.in.: Alstom Power, Lotos, Grupa Żywiec, Gdańska Stocznia Remontowa, Michelin Polska, FLSmidth Maag Gear czy SKANSKA.

Współpraca z zagranicą

Studenci PWSZ w Elblągu mają szansę na studia i praktyki zawodowe za granicą. Jest to możliwość rozwoju zawodowego przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury, co zwiększa mobilność zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Najwięcej wyjazdów w ramach Programu odbyło się do Hiszpanii i Niemiec – wszystko w ramach programu Erasmus+.

Wysoko postawiona poprzeczka

W rankingach krajowych zajmują czołowe, wysokie pozycje, a w rankingu międzynarodowym U-Multirang lokują się na pozycjach wyraźnie lepszych niż średnie, na wielu płaszczyznach rankingowych, w gronie kilkudziesięciu europejskich uczelni różnego typu, w tym uczelniach topowych.

Dodatkowo PWSZ w Elblągu została wyróżniona statuetką nadzwyczajną „Najwyższa Jakość Studiów.” Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Wybiegają myślami w przyszłość

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu planuje budowę dronarium, pracownię projektowania 3D i pracownie dla kół naukowych. Na tą inwestycję uczelnia przeznaczyła 20,5 mln złotych. Myślę, że za niecałe dwa lata powinniśmy ją zrealizować – mówi prof. Zbigniew Walczyk.

-Augustyna Szczepańczyk