28 listopada 2021

Nowoczesny model kształcenia Akademii WSB sprawia, że są bezkonkurencyjni !

Czym wyróżnia się Państwa uczelnia na tle innych ?

Akademia WSB posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki ekonomiczne, uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i sądzę, że właśnie to nas wyróżnia.

Wyróżnia nas również praktyczny model kształcenia, aktywna współpraca z otoczeniem zewnętrznym oraz wysoka jakość kształcenia. Realizowany model kształcenia zakłada, że studenci w trakcie nauki umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne. W ramach programu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”, studenci już od pierwszego roku uczestniczą w szkoleniach, coachingu kariery, wizytach studyjnych w firmach i instytucjach. Wypracowane przez lata rozwiązanie pozwala doskonalić jakość kształcenia praktycznego i stymulować aktywizację zawodową studentów, a także wpływać na kształtowanie otwartych i elastycznych postaw młodych ludzi, sprawnie funkcjonujących w niestabilnym i niepodlegającym żadnym przewidywaniom środowisku. Podejmowane działania dodatkowo zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Potwierdzeniem skuteczności praktycznego modelu kształcenia jest fakt, iż Absolwenci Akademii WSB otrzymują największe miesięczne wynagrodzenie po uzyskaniu dyplomu w porównaniu do absolwentów innych śląskich uczelni oraz najszybciej podejmują pracę. Dowodzi tego 3. Edycja ogólnopolskiego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), zleconego przez MNiSW.

Jakie są główne założenia uczelni ?

W Akademii WSB wychodzimy z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Opieramy swoje działania na wartościach, inspirujemy innych do zmian, aby mierzyć naprawdę wysoko. Ambicja napędza nas do działania i osiągania kolejnych etapów rozwoju. Koncentrujemy się na tym, aby stale wyznaczać miejsce i pozycję Uczelni w przyszłości. Dotyczy to zarówno obszaru kształcenia, jak i działalności naukowo-badawczej. Od wielu lat aktywnie kształtujemy rozwój polskiej nauki, m.in. w ramach wielu grantów i projektów naukowo-badawczych, zarówno samodzielnie, jak i w międzynarodowych konsorcjach naukowych, jako lider, partner, uczestnik, czy organizacja wspierająca.

Dla kogo skierowana jest Państwa oferta ?

Oferta Akademii WSB kierowana jest do szerokiego grona odbiorców – kandydatów na studia I i II stopnia, podyplomowych, MBA, studia doktoranckie i seminaria doktorskie. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 11 tyś. studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego. Akademia WSB kształci na 18 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration, jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB prowadzi również Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształcimy młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich oraz prowadzimy przy Uczelni żłobek – „Akademię Maluszka”. Można powiedzieć, że kształcimy niemal od urodzenia, aż do końca życia.

Korzystają Państwo z Funduszy Europejskich, który z projektów jest flagowy dla Akademii WSB i dlaczego ?

Akademia WSB jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację 34 projektów. Dodatkowo w ramach pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) 30 polskich uczelni, w tym Akademia WSB, otrzyma ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju. Obecnie, w ramach dwóch projektów, realizujemy studia dualne na kierunku Informatyka oraz Logistyka. Flagowym projektem jest „EXCELLENCE IN EDUCATION – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU AKADEMII WSB”, na realizację którego Uczelnia pozyskała prawie 10 mln zł. Fundusze te zostały przeznaczone na uruchomienie nowych, praktycznych specjalności, studiów I i II stopnia w języku angielskim – Stosunki międzynarodowe oraz Zarządzanie, szkolenia dla studentów, szkolenia dla kadry akademickiej i administracyjnej oraz informatyzację Uczelni.

Podejmują Państwo współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym – proszę o tym opowiedzieć.

Jednym z kluczowych elementów strategii Akademii WSB jest współpraca nauka – biznes, wyrażająca się w budowie kreatywnego, dobrze wykształconego społeczeństwa i w prowadzeniu najwyższej jakości badań, przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Od początku funkcjonowania dążymy do intensyfikacji interakcji z bezpośrednim otoczeniem społeczno-gospodarczym, działając na rzecz zwiększania jego atrakcyjności inwestycyjnej, poziomu zaawansowania technologicznego i podniesienia innowacyjności jego gospodarki. Uczelnia aktywnie działa na rzecz wzrostu transferu wiedzy do gospodarki oraz wzrostu komercjalizacji wyników badań naukowych. Wyrazem stale zwiększającej się roli opiniotwórczej i eksperckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym Akademii WSB jest udział ekspertów Uczelni w ważnych instytucjach biznesowych, tj. Konfederacja Lewiatan, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego, Rada ds. Elektromobilności przy Marszałku Województwa Śląskiego, Społeczna Rada Gospodarcza przy Wojewodzie Śląskim czy Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.

Co jest przeszkodą w synergii nauki z biznesem?

Wychodzimy z założenia, że dla rozwoju innowacyjności kluczowe jest stworzenie warunków zachęcających obie strony do synergii nauki i biznesu, dlatego tak ważne są chęci i poszukiwanie wspólnych obszarów zainteresowań naukowych i biznesowych oraz zbudowanie wzajemnego zaufania.

Jakie wyzwania spotykają Państwo na swojej drodze ?

Obecnie Uczelnia stoi przed wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem kolejnych uprawnień, a także internacjonalizacji i konkurencji międzynarodowej, podnoszenia jakości badań i edukacji, zwiększenia współpracy ze sferą przedsiębiorczości. Planujemy kolejne działania w zakresie rozwijania działalności naukowo-badawczej, zarówno w obszarze badań podstawowych, jak też w obszarze badań powiązanych z praktyką, czyli prowadzonych na potrzeby otoczenia gospodarczego AWSB.


Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
dr Rafał Rębilas podczas odbioru statuetki “Lider Gospodarki Regionalnej” przyznanej Akademii WSB

Co decyduje o Państwa sukcesach ?

Wielkie cele i wysoką pozycję osiągnęliśmy dzięki identyfikującej się z Uczelnią kadrze naukowo-dydaktycznej, autorytetów w nauce i dydaktyce oraz silnym zespołom badawczym, liczącym się w nauce polskiej i światowej. Pracownicy Akademii WSB uczestniczą w pracach wielu międzynarodowych organizacji i instytucji naukowych, zasiadają we władzach towarzystw naukowych i zawodowych, w redakcjach i radach programowych czasopism oraz w komitetach i radach programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Ich aktywność publikacyjna sprawia, że Akademia WSB zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni ze znaczącymi wynikami wydajności publikacyjnej i jakości publikacji.

Jakie są Państwa plany na przyszłość ?

Kolejne lata, to działanie na rzecz doskonalenia Uczelni przedsiębiorczej, czyli takiej, która sama jest organizacją przedsiębiorczą, tzn. podejmującą inicjatywy w celu zwiększania poziomu innowacyjności, poprawienia ekonomiki prowadzonych działań i wzmocnienia dzięki temu swojej przewagi konkurencyjnej. Wśród celów do realizacji znajdują się również: nowoczesne zarządzanie, wzmacnianie współpracy z otoczeniem, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności, zmiany strukturalne oraz rozwijanie kultury przedsiębiorczości Uczelni. Akademia WSB stoi również przed wyzwaniami internacjonalizacji i konkurencji międzynarodowej, podnoszenia jakości badań i edukacji, zwiększenia współpracy ze sferą przedsiębiorczości. Planuję kolejne działania w zakresie rozwijania działalności naukowo-badawczej, zarówno w obszarze badań podstawowych, jak też w obszarze badań powiązanych z praktyką, czyli prowadzonych na potrzeby otoczenia gospodarczego Akademii WSB.

-rozmawiała Augustyna Szczepańczyk