18 kwietnia 2024

KIEDY NAUKA WSPIERA BIZNES

Współpraca świata nauki ze światem biznesu jest niezmiernie ważna. Projekty MOST Wiedzy i MOST DANYCH poszerzają możliwości!

Istotą projektu MOST Wiedzy było zaprojektowanie i zbudowanie platformy integrującej dane z wielu baz ewidencyjnych. W efekcie powstał most łączący społeczność naukowców oraz ich otoczenie gospodarcze (przedsiębiorstwa, organizacje non profit, obywateli).

Projekt MOST DANYCH rozszerza platformę MOST Wiedzy o multidyscyplinarne Repozytorium Otwartych Danych Badawczych, które umożliwi gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie Informacji Sektora Publicznego. Dane będą pochodzić z trzech największych uczelni Pomorza:
Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Każda z Uczelni zapewni zasilenie platformy o unikalne w skali światowej dane. Zebrane zasoby zostaną udostępnione bezpłatnie. W przyszłości niewykluczone, że do platformy dołączą inne Uczelnie, a już teraz zespół projektowy zachęca do dołączenia indywidualnych użytkowników.


Innowacyjne bo…


Wszystkie udostępnione dane są otwarte – czyli z łatwością mogą zostać wykorzystane ponownie. Dzięki temu nie są ‘’jednorazowe’’. Przykładowo,
naukowcy na ich podstawie zweryfikują poprawność przeprowadzonych już badań. Przedsiębiorcy wykorzystają jako materiał nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w wielu dziedzinach.


Projekt MOST DANYCH wyprzedził zmiany Narodowego
Centrum Nauki, które wprowadziło obowiązek dołączenia Planu Zarządzania Danymi do Wniosków o Dofinansowanie Projektów. Repozytorium, które oferujemy, połączone z Centrum Kompetencji (zespół specjalistów w dziedzinie Otwartych Danych Badawczych) to nieoceniona
pomoc dla naukowców starających się o grant, dla których przygotowanie Planu Zarządzania Danymi jest nowością i wyzwaniem.


Synergia nauki z biznesem


Przedsiębiorcy nie mają świadomości, że mogą skorzystać z zasobów Uczelni: z aparatury i laboratoriów czy nawiązać bezpośrednią współpracę
z naukowcami. Projekty MOST to zmieniają! Udostępnione na platformie zasoby zwiększą rolę wiedzy i nauki w gospodarce, co zaowocuje
większym udziałem przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwojowej.
Portal mostwiedzy.pl posiada dedykowaną zakładkę ”Dla biznesu’’.

Przedsiębiorca może znaleźć tam dopasowane dla jego firmy rozwiązanie, lub skorzystać z opcji kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii – jednostki odpowiedzialnej z ramienia PG za współpracę z otoczeniem biznesu. Projekt „MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

-Augustyna Szczepańczyk