18 kwietnia 2024

Gmina szyta na miarę

  • Co wyróżnia Gminę Biała Rawska na tle innych ?

Biała Rawska jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej Polsce, pomiędzy Warszawą a Łodzią. Jest znakomicie skomunikowana z największymi ośrodkami gospodarczymi kraju, przy drodze krajowej S8. W ciągu godziny można tu dotrzeć z Łodzi czy Warszawy, poniżej 3 godzin zajmuje podróż do Poznania, Katowic czy Krakowa.

Podstawową gałęzią gospodarki Gminy jest efektywne rolnictwo. To tu znajdują się najnowocześniejsze sady w Europie. Zajmują one około 60% powierzchni gminy. Jesteśmy liderem w produkcji jabłek, wiśni i innych owoców pestkowych, porzeczek i truskawek. Większość produkcji jest eksportowana do całej Europy, a także do Azji i krajów afrykańskich. Na terenie gminy dominuje przemysł związany z sortowaniem, przechowywaniem, logistyką i przetwórstwem owoców.

Gmina Biała Rawska posiada wydzielone dwie strefy przemysłowe: na terenie miasta Biała Rawska oraz w Babsku, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8, gdzie zostało wydzielone 60 ha powierzchni na bazy logistyczne i transportowe.

Atrakcyjne położenie, walory przyrodnicze i liczne zabytki sprawiły, że Gmina jest doskonałym miejscem dla turystyki weekendowej. Jest tu dobrze rozwinięta baza noclegowa, w której skład wchodzi Centrum Kongresowe Ossa, hotel Pałac Chojnata oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne. Odwiedzający Białą Rawską goście mogą korzystać z rozległych terenów leśnych, bogatych w ryby stawów oraz rozwijającej się infrastruktury sportowo – rekreacyjnej z otwartym kąpieliskiem, malowniczo położonym traktem spacerowym nad rzeką Białką, kortami tenisowymi i boiskami czy licznymi placami zabaw.

Dobra infrastruktura drogowa, na którą wydatkowano w 2017 r. 4 258 870 zł, w 2018 r. 4 526 151 zł, a w 2019 r. 1 724 397 zł, sprawia, że Biała Rawska to miejsce atrakcyjne dla inwestorów, turystów i mieszkańców.

  • Czy korzystają Państwo z funduszy europejskich na rozwój gminy?

Gmina Biała Rawska ze względu na swój miejsko-wiejski charakter korzysta z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w Gminie Biała Rawska przeprowadzono szereg inwestycji. Zrealizowano wiele projektów, między innymi, w roku 2019: budowę kanalizacji i wodociągu w Białej Rawskiej o wartości 1 346 198 zł., projekt pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego c.o. na piec opalany peletem drzewnym w Gminie Biała Rawska” o wartości 1 495 684, 03 zł; projekt pn. „Biała Rawska – Centrum Aktywnej Turystyki Rodzinnej w Białej Rawskiej o wartości 4 596 059, 42 zł; w 2018 roku: projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego” o wartości 259 210,20 zł; projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” o wartości 3 938 019,33 zł; w 2017 roku : projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska” o wartości 1 448 803,72 zł; w 2016 roku projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Białej Rawskiej o wartości 1 008 868,15 zł; projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – przebudowa ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją” o wartości 728 653,56 zł. W sumie na te projekty Gmina Biała Rawska z funduszy Unii Europejskiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 860 677,73 zł. Biała Rawska pozyskała fundusze ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt dotyczący zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej i współfinansowała go z Unią Europejską. Korzystamy również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, który w części sfinansowany był przez fundusze europejskie. Projekt “WRACAM DO PRACY” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej również współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2017 – 2019 wydatkowanie wynosiło 804 094,19 zł – projekt „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowywanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy”, 893 484,55 zł – na Żłobek „Bialskie smyki”, 474 032, 50 zł – projekt „Równe szanse”. Obecnie realizowana jest inwestycja dotycząca rewitalizacji centrum miasta Biała Rawska, na łączną kwotę wydatków ogólnych ponad 8,5 mln zł.

  • Jakie działania na terenie Gminy są podejmowane z zakresu ekologii i ochrony środowiska?

Gmina Biała Rawska jest beneficjentem Programu Ograniczanie Niskiej Emisji – edycja II, w ramach którego wymieniono 34 piece w domach jednorodzinnych mieszkańców oraz 3 węzły ciepłownicze we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto wykonana została termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej. Systematycznie wzrasta liczba instalacji odnawialnych źródeł energii. Modernizowane są drogi gminne oraz powiatowe na terenie Gminy. Wszyscy mieszkańcy zobligowani są do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy jest 17 form ochrony przyrody, co sprawia, że lesistość Gminy nie spada, a utrzymana jest na poziomie 10%. Dodatkowo we wszystkich szkołach na terenie Gminy Biała Rawska organizowane są konkursy o tematyce ekologicznej oraz programy edukacji dotyczące ochrony środowiska, m. in.: Program Edukacji Ekologicznej „Woda źródłem życia” z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gminny Turniej Ekologiczny „Z biegiem Białki”, Smogowe pogaduszki o naszej gminie – edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Biała Rawska, Konkurs „Najczystsza wieś, Najczystsza posesja”, Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wspólnie działamy na rzecz ochrony powietrza”. Gmina corocznie uczestniczy w Akcji „Sprzątanie Świata”. Wszyscy mieszkańcy Gminy Biała Rawska chętnie uczestniczą w propagowaniu ekologii oraz ochrony przyrody, a także biorą czynny udział w dbaniu o środowisko, ponieważ zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z antropopresją w ekosystemach.

  • Jakie wyzwania na swojej drodze napotyka Gmina?

Główne wyzwania związane są z niewystarczającymi funduszami na realizację wszystkich potrzeb mieszkańców i ogólnego polepszenia nie tylko życia, ale również estetyki miasta i gminy. Kolejnym wyzwaniem są nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Gmina mierzy się także z emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnącą wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego oraz pochodzącą z palenisk domowych i małych kotłowni. Dla poprawy ochrony środowiska, na rzece Białka podejmowane są działania dotyczące budowy zbiornika retencyjno-turystycznego Żurawia o powierzchni 39 ha lustra wody.

  • W jaki sposób starają się Państwo jednoczyć swoich mieszkańców?

Gmina Biała Rawska jednoczy swoich mieszkańców poprzez różnego rodzaju festyny, wydarzenia kulturalne i spotkania. Jedną z głównych atrakcji dla mieszkańców są coroczne dożynki gminne, na których rolnicy wspólnie świętują i dziękują za plony. To wydarzenie jest nie tylko wspaniałą zabawą dla mieszkańców gminy, ale również świetną formą integracji (przy dobrym jedzeniu, grach, atrakcjach i koncertach). Na wspomnienie zasługuje tutaj również coroczny Bialski Dzień Profilaktyki, na którym wszyscy mieszkańcy gminy mogą za darmo wykonać szereg badań kontrolnych, a ponadto badaniom towarzyszy wiele atrakcji, m. in. konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce zdrowotnej, degustacja zdrowej żywności oraz Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej oferuje także darmowe porady prawne. Dzięki temu żaden mieszkaniec nie jest pozostawiony sam ze swoimi problemami. Dodatkowo na terenie gminy często organizowane są różnego rodzaju koncerty, zawody sportowe, turnieje rodzinne, spotkania i pogadanki, które są świetną okazją do lepszego poznania się, skrócenia dystansu, integracji i jednoczenia.

  • Czego mogę życzyć Gminie Biała Rawska w 2020 roku?

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie oraz żeby udało się zrealizować zaplanowane inwestycje. Do życzeń dołączyć można również dobrą współpracę z Urzędami i Instytucjami na wyższych szczeblach, a także współfinansowanej przez Państwo dobrej polityki oświatowej, która pozwoli Gminie kształcić na najwyższym poziomie nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale również dokształcać poprzez kursy tych starszych. Istotnym wyzwaniem jest miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który wymaga ciągłych zmian według zapotrzebowania i oczekiwań społeczeństwa. Ostatnim lecz nie najmniej ważnym życzeniem jest budowa sieci gazowej oraz stacji kolejowej na linii CMK relacji Zawiercie – Grodzisk Mazowiecki, która przebiega przez teren naszej Gminy. Pozwoli to na szybszy rozwój Gminy oraz jeszcze lepszą komunikację.