To już 25 lat działalności – nie zwalniamy tempa!

Historia powstania CI TASK
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) funkcjonuje juz od 1994 roku. Zostało powołane przez Rektora Politechniki Gdańskiej dzięki porozumieniu jednostek naukowo-badawczych Pomorza dotyczącemu utworzenia nowoczesnej infrastruktury sieciowej TASK. Centrum to pełni rolę operatora tej sieci oferując całą gamę usług IT dla uczelni, instytutów badawczych, a także innym podmiotom gospodarczym i administracyjnym Pomorza.

Bieżąca działalność
Centrum realizuje trzy główne zadania. Pierwsze z nich związane z utrzymaniem i rozbudową sieci akademickiej oraz zapewnieniem jej niezawodności (bezpieczeństwa) i efektywności działania. Zadanie drugie dotyczy zapewnienia infrastruktury obliczeniowej do prowadzenia złożonych symulacji i modelowania, mającym na celu naukowe wyjaśnienie wielu zjawisk fizycznych, chemicznych czy biologicznych, a także pomoc przy projektowaniu i konstrukcji złożonych konstrukcji inżynierskich. W tym celu wykorzystuje się obliczenia o wysokiej wydajności realizowane poprzez superkomputer Tryton (1.5 PFLOPS, lista TOP 500). Trzecie zadanie polega na transmisji, gromadzeniu i przetwarzaniu ogromnych, cyfrowych zbiorów danych, które towarzyszą działalności badawczej inżynierów czy funkcjonowaniu innych społeczności. Postęp w rozwoju technologii informatycznych jest bardzo szybki, w związku z tym oprócz trzech zasadniczych zadań, istotne jest odnawianie (co 3-5 lat) infrastruktury sieciowej, obliczeniowej oraz przetwarzania danych. Poza tym Centrum wraz z innymi podmiotami realizuje i utrzymuje różnego typu istotne aplikacje, takie jak: Pomorska Biblioteka Cyfrowa, repozytoria prac dyplomowych, prognoza pogody dla regionu pomorskiego czy analiza sygnałów satelitarnych. Unowocześnianie infrastruktury jak też rozwój usług i aplikacji jest możliwe dzięki pozyskaniu wielu projektów krajowych i europejskich, a także współpracy z firmami (np. Intel Poland Technology).

Ciągły rozwój kluczem do sukcesu
Nowe wymagania stawiane przez naukę i gospodarkę są uwzględniane w strategii rozwoju CI TASKu, która zakłada między innymi budowę własnej siedziby Centrum. Na początku Centrum mieściło się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, następnie w roku 2008 zostało przeniesione do nowozbudowanego Gmachu Wydziału Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki, a dzisiaj dalszy jego rozwój wymaga znacznie większej powierzchni pod infrastrukturę techniczną jak i użytkową. Co więcej uczestnictwo w projektach europejskich wymaga spełnienia nowych norm międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania Centrum, w tym realizacji nowych usług dotyczących ogromnej ilości danych, dlatego też został opracowany nowy projekt o nazwie STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), który pozwoli na wyeliminowanie tej największej przeszkody. Centrum posiada część własnych środków na zrealizowanie tej inwestycji, na pozostałą część to fundusze z Unii Europejskiej. Agencja Rozwoju Pomorza zaakceptowała projekt pod względem merytorycznym, ostateczna decyzja należy do Marszałka Województwa Pomorskiego. Warto wspomnieć, że nowy gmach Wydziału Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki wraz z obecną siedziba CI TASK również powstał dzięki europejskim funduszom lokalnym. Projekt budowy inwestycji jest gotowy, jego realizacja pozwoli na dalsze rozwinięcie skrzydeł!

Nowe wyzwania
Realizacja inwestycji to warunek konieczny dalszego naszego rozwoju. Oferta nowych usług typu smart to warunek wystarczający dalszego efektywnego funkcjonowania Centrum. Tego typu usługi umożliwiają integrację trzech różnych technologii: chmury obliczeniowej (chmurę TASK rozwijamy konsekwentnie od ponad dwóch lat), big data (kreujemy efektywną platformę analizy złożonych danych) oraz Internetu Rzeczy (prowadzimy badania z jego wykorzystaniem do celów monitorowania). Głównym celem jest budowa takiej platformy zintegrowanej, która umożliwi zarówno prowadzenie interdyscyplinarnych badań, jak też wyraźne rozszerzenie ich zakresu, uwzględniające również potrzeby społeczeństwa. Bardzo ważny jest też rozwój kadry, kształcenie nowych ekspertów, a także zapewnienie odpowiednich warunków ich pracy, w tym sprostaniu konkurencji. Dewizą CI TASK jest „Sieć współpracy – moc obliczeń”, która podkreśla istotę nowych dokonań jak też napawa optymizmem na przyszłość. Parafrazując naszą dewizę można stwierdzić optymistycznie, że czeka nas sieć problemów ale także moc dokonań!

-Augustyna Szzczepańczyk