10 sierpnia 2020

Tak wygląda przedsiębiorczość

Czym wyróżnia się Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” na tle innych ?

Jesteśmy jedną z większych Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Wrocławia. Wyróżnia nas przede wszystkim ciągłe pozyskiwanie środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów eksploatacji a jednocześnie tworzenie przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców naszych osiedli – mówi Prezes Maria Nowak.

Moim głównym celem jest ograniczenie kosztów opłat, głównie za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę – składniki te są najwyższymi w czynszu. Już od 2004r. są przeprowadzane termomodernizacje naszych obiektów.

Jesteśmy jedyną Spółdzielnią w Polsce, której udało się w pierwszej turze konkursu pozyskać środki unijne o wartości ponad 11 mln. zł., co stanowiło 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na chwilę obecną, nawet wzrost cen materiałów budowlanych i minimalnej płacy pracowników nie wpłynął negatywnie na realizację zawartej umowy z NFOŚiGW. W ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w zależności od potrzeb poszczególnych nieruchomości, zostaną wykonane prace obejmujące swym zakresem: ocieplenie stropów nad piwnicami, ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu, wymianę okien, drzwi do klatek oraz wymianę instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Zadania te zostaną zrealizowane do końca 2022r.

Czym jest spółdzielczość mieszkaniowa dzisiaj ?

W naszej Spółdzielni jest ciągłą troską o mieszkańców i walką z przeciwnikami utrudniającymi osiąganie celów wskazanych wyżej. Dbamy o rozwijanie i podtrzymanie nawyków do aktywnego wypoczynku. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się organizowany od 12 lat „Bieg Energetyka”. Wydarzenie to przyciąga nie tylko naszych mieszkańców, ale także biegaczy z całej Polski. Jego ranga pozwala nam na liczny sponsoring, co z kolei zdecydowanie pomniejsza koszty spółdzielcze.

Przykładem może być również fakt, iż przy pomocy środków finansowych od sponsora wybudowaliśmy plac rekreacyjny z urządzeniami do ćwiczeń ruchowych oraz sprawnościowy plac zabaw. W chwili obecnej powstał kolejny taki obiekt z pięknymi nasadzeniami roślin. Jest to miejsce dla dzieci, osób zdrowych oraz osób z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji. Sprzęt jest certyfikowany i posiada umieszczoną informację o wpływie ćwiczeń na organizm.

Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie ?

W ramach środków unijnych, o których wspomniałam wyżej – realizując z NFOŚiGW zakoczono prace termomodernizacyjne budynku przy ul. Dokerskiej 2-28. Kończymy również prace modernizacyjne budynku przy ul. Papierniczej 4-6.Przed nami prace termomodernizacyjne na czterech kolejnych budynkach.

Już po raz trzeci otrzymaliśmy tzw. białe certyfikaty. Są to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii cieplnej i elektrycznej) w wyniku realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego. Jako najpopularniejsze wskazać można: falowniki, energooszczędne oświetlenia działające na ruch, wymiany stolarki. W związku z powyższym odzyskaliśmy około 1 mln. zł – środki wydane wcześniej na działania energooszczędne.

Dbałość o tereny zielone z jednoczesnym minimalizowaniem kosztów jest kolejnym z naszych priorytetów – zamiast dużych powierzchni trawników wymagających dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie, sadzone są dekoracyjne rośliny wytłumiające hałas. Przestrzeń wokół nich wysypywana jest kamienną korą. W efekcie końcowym ten teren przypomina Park.

Z jakimi wyzwaniami zmagają się Państwo na co dzień ?

Spółdzielnia prowadzi działalność prospołeczną, pomagamy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Pamiętajmy, że „prawdziwa bieda się ukrywa”. Wspomagamy osoby będące w potrzebie sponsoringiem firm zewnętrznych, pozyskanym w wyniku długotrwałych zabiegów.

Rosnące koszty usług sprawiają, że bardzo aktywnie pracujemy nad pozyskiwaniem tzw. „pożytków”. Są to kwoty, które zgodnie z ustawą dopłacamy do eksploatacji. Niestety od kilkunastu lat mamy problem, który zabiera nam poczucie stabilizacji. Wydzielona z „Energetyka” Spółdzielnia Popowice sprzedała swój udział pierwotnej siedziby. Nowy współwłaściciel w postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności domaga się, aby to jemu przyznano cały budynek, również naszą część.

Od kilkunastu lat sąd (obecnie we wszystkich instancjach) próbuje rozstrzygnąć zniesienie współwłasności.

Wprawdzie Sąd Apelacyjny przyznał naszej Spółdzielni pawilon przy ul. Powstańców Śląskich 159 – naszą pierwotną siedzibę, jednak przeciwnik ze sporu złożył skargę kasacyjną, pomimo, iż spłaciliśmy w całości zgodnie z postanowieniem sądu jego udziały. Dnia 8 listopada 2019r. Sąd Najwyższy przyjął skargę do rozpoznania.

Kończy się rok 2019 jakby go Pani podsumowała ?

To był jak zwykle pracowity, pełen wyzwań rok. Jednym z nich było podniesienie wynagrodzeń pracowników, czego powodem była zmiana ustawy dot. najniższego wynagrodzenia. Osoby z ogromnym doświadczeniem oraz z dużym stażem, poczuły się potraktowane niesprawiedliwie ze względów finansowych. Zarząd sprawił, iż powyższa sytuacja nie wpłynęła na podniesienie stawki na eksploatację.

W polityce kadrowej postawiliśmy na osoby młode. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby je wyszkolić, nauczyć funkcjonowania w określonej jednostce, dyscypliny, obowiązkowości oraz śledzenia przepisów. Obecnie posiadamy sprawną i wykształconą kadrę, co pozwala nam na osiąganie wyznaczonych celów.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych, muszą zmagać się z różnymi stereotypami dotyczącymi płci. Jakich rad by im Pani udzieliła ?

Do życia należy podchodzić z dystansem. Wszystkim Paniom życzę determinacji i sukcesów w tzw. „męskich” zawodach. Myślę, że jestem dowodem na zmianę mentalności w naszej społeczności i potwierdzeniem, że „kobieta” wcale nie znaczy „słaba”. Dobra praca broni się sama, bogactwem osiągnięć i wartością sukcesów.

-Augustyna Szczepańczyk

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „Energetyk” , ul. Dokerska 2a, 54-142 Wrocław

KRS 0000011060 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,

NIP 896-000-37-63 | REGON 000492693

e-mail: spoldzielnia@energetyk.wroc.pl | www.energetyk.wroc.pl