13 kwietnia 2021

Razem z biznesem

Budowanie synergii między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym jest niezwykle istotne. To jak dwa koła zębate, które napędzają się nawzajem. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny oraz Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego współpracują przy innowacyjnym i ekologicznym projekcie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć w Europie. Dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie. W zaledwie 15 dni roboczych od zgłoszenia przedstawia pomysł na rozwiązanie problemu technologicznego. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (lider projektu) stanowi przyjazny i dostępny pomost między biznesem, a nauką. Dysponuje najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe wielu firm. Wspierając biznes przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego (partner przemysłowy) jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Obejmuje on m.in.: produkcję chemii drobnotonażowej, dystrybucję NOXy® stosowanego do redukcji tlenków azotu w układach oczyszczania spalin, usługi specjalistyczno-ratownicze, oczyszczanie ścieków przemysłowych, przetwarzanie oraz składowanie odpadów. Poza bieżącą działalnością biznesową Grupa Azoty JRCh poszukuje nowych kierunków rozwoju, wdrażając działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE w myśl strategii The European Green Deal. Liczne sukcesy doprowadziły firmę do nominacji do międzynarodowej nagrody European Economic Award.

Projekt skupia się na opracowaniu i wdrożeniu nowej generacji proekologicznych żywic furfurylowych, stosowanych jako spoiwo do mas formierskich dla przemysłu odlewniczego. Opracowanie nowych produktów wynika bezpośrednio z potrzeb rynku branży odlewniczej, której prężny rozwój można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. Główną koncepcją była implementacja produktów, których stosowanie ma zapewnić jak największe bezpieczeństwo pracownikom odlewni podczas formowania, oczyszczania, wybijania oraz zalewania odlewów). Planuje się, że w ramach projektu powstaną dwa rodzaje żywic. Pierwsza z nich to wysokoskondensowana żywica furfurylowa o niskiej, mierzalnej ilości alkoholu furfurylowego (poniżej 25%), druga to żywica furfurylowa o niskiej zawartości wolnego formaldehydu (< 0,1%). Zaletami nowo opracowanych żywic furfurylowych są aspekty ekologiczne i ekonomiczne, wysokie parametry wytrzymałościowe mas formierskich, dobra jakość powierzchni odlewów oraz konkurencyjna cena.

Kontrahentom biznesowym zależy przede wszystkim na optymalizacji kosztów, przez co nie zawsze decydują się na produkty przyjazne środowisku. Poza zmniejszeniem emisji toksycznych związków podczas procesu odlewania atutem stosowania ekologicznych żywic będzie obniżenie zawartości żywicy w masie, co spowoduje, że cały proces wytwarzania mas i odlewów będzie tańszy. Koncepcja naukowo-techniczna przerodziła się w polski ekoinnowacyjny produkt, który niebawem będzie ubiegał się o miano produktu przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w kategorii ekoinnowacji – mówi dr inż. Anna Łoś – Koordynator ds. Badań, Rozwoju i Innowacji w Grupa Azoty JRCh.

Dla partnera przemysłowego Konsorcjum, jakim jest Grupa Azoty JRCh, planowanym efektem jest rozpoczęcie produkcji żywic w zmodernizowanej dzięki dotacji instalacji syntezy, rozszerzenie portfela Spółki o nowe produkty chemii specjalistycznej i otwarcie nowych rynków zbytu. Należy też wspomnieć o korzyściach utylitarnych. Wzrost rozpoznawalności marki firmy jako przedsiębiorstwa, które prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy z jednostką badawczą. Podniesienie świadomości o wprowadzaniu nowych, przyjaznych środowisku produktów oraz wzrost prestiżu firmy w gronie naukowym. Reasumując współpraca nauki z biznesem przynosi wiele wymiernych korzyści dla każdej ze stron.

Projekt pt.: Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych (nr POIR.04.01.02.00-0025/18-00) jest realizowany pod kierownictwem Pani dr inż. Jadwigi Kamińskiej w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Pani dr inż. Jadwiga Kamińska jest pracownikiem Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego, jest autorem oraz współautorem ponad 60 punktowanych publikacji naukowych. Ponadto realizuje w ramach programu LIDER projekt pt.: „Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji bentonitu hybrydowego oraz mieszanki z jego udziałem” (nr LIDER/21/0125/L-8/16/NCBR/2017). Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej kompozycji bentonitu hybrydowego, zawierającego w swoim składzie iły bentonitowe. Pozwoli to zagospodarowanie krajowych złóż iłów bentonitowych.

Naukowiec za swoje osiągnięcia została nominowana m.in. do nagrody Ambasador Innowacyjności.


-Augustyna Szczepańczyk