10 sierpnia 2020

ITE liderem innowacji dla biznesu i nauki

ITE prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe nad nowymi konstrukcjami i technologiami wytwarzania półprzewodnikowych podzespołów mikroelektronicznych, fotonicznych oraz mikromechanicznych wdrażając i upowszechniając wyniki swoich prac w polskiej gospodarce.


W szczególności są to prace nad zaawansowanymi technologicznie: laserami rezonansowymi i kaskadowymi, detektorami promieniowania podczerwonego i jonizującego, czujnikami sygnałów nieelektrycznych, układami scalonymi, mikrosystemami elektronicznymi, czujnikowymi
i mikroprzepływowymi, tranzystorami mocy i mikrofalowymi, mikroelektronicznymi układami hybrydowymi oraz nowymi metodami charakteryzacji materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych. Istotną aktywnością Instytutu jest również prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej.


Prace badawcze Instytutu prowadzone są na czterech nowoczesnych liniach technologicznych:
1. podzespołów fotonicznych na podłożach z arsenku galu,

2. krzemowych przyrządów elektronicznych i mikromechanicznych,

3. podzespołów mikrofalowych i energoelektronicznych
z półprzewodników szerokoprzerwowych na bazie azotku galu,

4. układów i systemów mikroelektronicznych na podłożach ceramicznych i elastycznych.

Dzięki docenionym w skali międzynarodowej wynikom swoich działań, ITE od 2017 roku jest jednym z Europejskich Centrów KET (Key Enabling Technologies). Centra KET są narzędziem ułatwiającym Małym i Średnim Przedsiębiorcom (MŚP) pokonanie tzw. “doliny śmierci” jaka oddziela wczesne fazy opracowania nowoczesnych technologii wyrobu od jego wdrożenia do produkcji przemysłowej i komercjalizacji produktów opartych na technologiach KET. Tym samym mają umożliwiać firmom przyspieszenie tempa innowacji i komercjalizacji nowych pomysłów. Europejskie Centra KET dla MŚP to organizacje publiczne lub prywatne prowadzące badania stosowane i prace rozwojowe w obszarze kluczowych technologii i oferujące usługi techniczne oraz infrastrukturę na poziomie gotowości technologicznej TRL 5 do TR 8. Centra KET oferują MŚP również demonstrację produktów, „proof of concept”, testy laboratoryjne, prototypowanie, produkcję pilotażową, walidację oraz certyfikację produktu.

W 2018 roku ITE, jako jeden z czterech takich ośrodków w Polsce, znalazł się w opracowywanym przez organizację Joint Research Centre (JRC) katalogu europejskich Hub’ów Innowacji Cyfrowych – ośrodków i instytucji prowadzących działania na rzecz upowszechniania zastosowań technologii cyfrowych w gospodarce i w przemyśle.

Wśród najnowocześniejszych podzespołów oferowanych przez ITE są opracowywane, wytwarzane w Instytucie i sprzedawane w kraju i renomowanym ośrodkom badawczym za granicą, krzemowe detektory promieniowania jonizującego i optycznego. Unikalne właściwości tych detektorów sprawiają, że zamawiane są przez czołowe europejskie ośrodki badawcze, takie jak Helmholtz Zentrum München GmbH (Niemcy), GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH Darmstadt, Paul Scherrer Institut Villigenw Szwajcarii. Prace te były wielokrotnie nagradzane.

ITE odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowych badaniach nad transaktynowcami. Dzięki detektorom promieniowania, opracowanym i wykonanym w ITE, po raz pierwszy w świecie został zarejestrowany fragment łańcucha rozpadu pierwiastka 112 nazwanego potem Copernicium (symbol Cn). Odkrycie to zyskało znaczący rozgłos światowy. W kolejnych eksperymentach, również przy wykorzystaniu detektorów z ITE, dowiedziono w niepodważalny sposób, że Copernicium jest ciekłym metalem podobnym do rtęci. Również, pierwsze w świecie, niezależne potwierdzenie istnienia pierwiastka 117 (Tennessine) uzyskano w międzynarodowym eksperymencie, prowadzonym w końcu 2013 roku w GSI w Darmstadt, wykorzystując opracowane i wykonane w ITE paskowe detektory promieniowania.

W 2018 r. Instytut został nagrodzony przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nagrodą „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” za wytwarzane w ITE krzemowe fotodiody bliskiej podczerwieni do zastosowań specjalnych.

Augustyna Szczepańczyk