26 maja 2024

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wprowadza innowacje

FindFish – Inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych:

Liderem projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie. Kierownikiem projektu kończącego się pierwszą produkcją jest Pani prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z IOPAN.

Projekt realizowany jest partnerstwie z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacja Producentów z siedzibą we Władysławowie.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu FindFish jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFish poprzez Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa opartej o badania in situ, dane środowiskowe (fizykochemiczne i hydrometeorologiczne) i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych, oraz o numeryczne modelowanie, parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych rejonu Zatoki Gdańskiej.

Platforma transferu wiedzy FindFish to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy – rybacy.

Platforma FindFish, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco dostarczała prognozy o:

  1. warunkach hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, a także,
  2. miejscach występowania najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo konkretnego gatunku.

Platforma FindFish – jako usługa, jest projektem innowacyjnym, w którym zostanie opracowany trójwymiarowy moduł Fish dla konkretnych gatunków ryb poławianych przemysłowo w Zatoce Gdańskiej (wody wewnętrzne i zewnętrzne), dający m.in. możliwość diagnozowanie i prognozowanie w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb poławianych przemysłowo są największe.

WaterPUCK – Inwestycje z wykorzystaniem funduszy krajowych:

WaterPUCK (www,waterpuck.pl) Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK realizowany w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG III (Programy Strategiczne w NCBiR).

Liderem projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie. Kierownikiem projektu jest Pani prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z IOPAN. Projekt wdrożeniowy kończący się przygotowaniem produktu do wdrożenia realizowany jest we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego Urzędem Gminy PUCK oraz Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Politechniką Gdańską i Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę „WaterPUCK”, która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta jest o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi składał się będzie z 4 głównych modułów – modeli systemu: i) kompleksowego modelu spływu wód powierzchniowych, ii) numerycznego modelu przepływu wód podziemnych, iii) trójwymiarowego, wysokiej rozdzielczości, numerycznego modelu ekosystemu Zatoki Puckiej oraz z iv) kalkulatora gospodarstw rolnych w Gminie Puck jako interaktywna aplikacja.