9 lipca 2020

Duży potencjał do wykorzystania

Charakterystyka

Gmina Ochotnica Dolna leży w województwie małopolskim, składa się ona z trzech wsi: Tylmanowa, Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna. Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna często są traktowane jako jedna z najdłuższych wsi w Polsce, której oś stanowi droga o długości około 20 km, do której schodzą boczne potoki, wzdłuż których także są gospodarstwa. Na terenie gminy znajduje się część Gorczańskiego Parku Narodowego oraz część Popradzkiego Parku Krajobrazowego z rezerwatami przyrody „Kłodne nad Dunajcem i „Pusta Wielka”.

Położenie gminy powoduje bowiem, iż praktycznie może być tu rozwijany właściwie tzw. przemysł czasu wolnego a więc związany z rozwojem różnych form turystyki. Posiadane walory krajoznawcze, przyrodnicze i turystyczne pozwalają zasadniczo na rozwój kwalifikowanych form turystyki takich jak turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe czy też turystyka wodna (kajakarstwo).

Gmina Ochotnica Dolna posiada następującą infrastrukturę turystyczną:

– górskie szlaki piesze,
– trasy rowerowe,
– szlak kajakowy,

Ponadto na obszarze gminy Ochotnica Dolna funkcjonują następujące schroniska turystyczne:

– schronisko studenckie Hawiarska Koliba w Jamnem,
– schronisko prywatne Na Skałce,
– schronisko młodzieżowe na Ustrzyku w Ochotnicy Górnej.

Przyroda

Gmina Ochotnica Dolna ze względu na swe położenie dysponuje wieloma walorami środowiska naturalnego, których utrzymanie jest niezwykle istotne, ponieważ stanowią najważniejszą atrakcję przyciągającą osoby zainteresowane rekreacją jak również osiedlaniem się na terenie gminy. Do walorów tych zaliczymy:

1. Gorczański Park Narodowy- zajmuje obecnie 7 029,85 ha. Pod względem powierzchni jest na 17 miejscu pośród 23 polskich parków narodowych. Ponad 97% obszaru stanowi zwarty kompleks, obejmujący najwyższe położenia Gorców. Pozostały odsetek tworzy 15 enklaw, z których największe to uroczyska: Jasionów, Pod Gorcem, Las Kędzierski i Dwór w Porębie Wielkiej. Od 1997 r. otoczony jest strefą ochronną – otuliną, o powierzchni 16 647 ha, w której obowiązują zasady ochrony środowiska zabezpieczające Park przed zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka.

2. Popradzki Park Krajobrazowy – to jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Został on powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 wrześnie 1987 r. Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje także położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich. Powierzchnia Parku wynosi łącznie 54 392,7 ha, Około 70 % powierzchni stanowią lasy (z czego lasy niepaństwowe zajmują 20%). Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

3. Rezerwat Kłodne nad Dunajcem – krajobrazowy rezerwat przyrody znajdujący się w przysiółku Kłodne należącym do miejscowości Tylmanowa. Utworzony został w 1964r. i ma powierzchnię 79,51 ha. Znajduje się w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem umiejscowiony jest na dzikim terenie, który charakteryzuje się bardzo stromym i trudno dostępnym prawym zboczem doliny Dunajca, tworząc w tym miejscu zakole zwane Przełomem Tylmanowskim. Ponadto zbocze to jest przecięte głęboką kotliną uchodzącego do Dunajca potoku o nazwie Potok Lewa Ręka lub Potok po Lewej Ręce. Obszar rezerwatu zajmuje również dolne partie wylotu tego potoku.

Życie codzienne

Stan posiadanej infrastruktury oświatowej w gminie Ochotnica Dolna można określić jako dobry. Stan techniczny wszystkich posiadanych obiektów: szkół podstawowych, gimnazjów jak i zespołu szkolno-przedszkolnego jest dobry i nie wymaga ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych. W ostatnich latach wykonano wiele inwestycji, które pozwoliły dostosować bazę oświatową do standardów europejskich.

Mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna mają dobry dostęp do usług medycznych zarówno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistycznej i szpitalnej opieki zdrowotnej. Na terenie powiatu nowotarskiego, którego częścią jest gmina Ochotnica Dolna funkcjonuje jeden z nowocześniejszych szpitali, którego budowę ukończono w 2010 roku . Ponadto mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna mogą korzystać z bogatej oferty w zakresie opieki zdrowotnej oferowanej przez specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej jak i szpitale z terenu Krakowa.

PODSUMOWANIE

Główne atuty gminy:
-Występowanie terenów o dużych walorach krajoznawczych mogących
być podstawą rozwoju turystyki rekreacyjnej i biznesowej
-Położenie na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego
-Atrakcyjne tereny pod inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
-Odpowiednie warunki klimatyczne do rozwoju turystyki zimowej
-Brak uciążliwego przemysłu
-Rosnący przyrost naturalny gwarantujący zastępowalność pokoleniową
-Dobre wykształcenie mieszkańców zapewniają odpowiednie placówki
edukacyjne na każdym poziomie
-Stosunkowo dobry poziom bezpieczeństwa publicznego
-Możliwość pozyskania dotacji ze środków krajowych i Unijnych
-Dobrze rozwinięta sieć dróg
-Wysoki poziom dostępności do sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, i telefonincznej

-Augustyna Szczepańczyk