19 stycznia 2021

Dobra strategia gwarancją sukcesu

Krzyżanowice to gmina położona w województwie śląskim, powiecie raciborskim. Wyróżniają ją atrakcyjne oblicze turystyki oraz świetne możliwości inwestycyjne. Stabilny i zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania, w którym zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Rozmowa z Grzegorzem Utrackim – Wójtem Gminy.

DLACZEGO WARTO TU ZAINWESTOWAĆ

Krzyżanowice są niekwestionowanym liderem w realizacji projektów z udziałem środków unijnych, transgranicznych i krajowych, również w liczbie oraz różnorodności przeprowadzanych inwestycji. Działania władz lokalnych są pierwszorzędnym, nieodzownym czynnikiem sprzyjającym lokalizacji nowych średnich i dużych firm.

Gmina posiada bardzo duży potencjał inwestycyjny dzięki doskonałej lokalizacji na granicy z Republiką Czeską i aglomeracją Ostrawy, natomiast po stronie polskiej znajduje się w pobliżu aglomeracji rybnickiej i katowickiej. Ponadto, gmina ulokowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej autostrady A1 i czeskiej D1. Na terenie gminy funkcjonują przejścia graniczne – drogowe, piesze oraz kolejowe przejście graniczne stanowiące element międzynarodowej trasy z południa na północ Europy – dawny fragment bursztynowego szlaku.

Na terenie gminy Krzyżanowice można znaleźć sporo terenów inwestycyjnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod szeroko pojęte usługi, produkcję, bazy, składy czy magazyny. Gmina jest całkowicie zgazyfikowana, a na jej terenie znajdują się zakłady eksploatacji kruszywa, które umożliwiają zabezpieczenie każdej ilości piasku i żwiru. Duże możliwości rozwojowe stoją także przed rolnikami – wysoka bonitacja gleb stwarza szansę na produkcję np. zdrowej ekologicznej żywności. Niezaprzeczalnym atutem jest również położenie Gminy nad rzeką Odrą, w odcinku jej górnego dorzecza – nie tylko w perspektywie projektowanego kanału Odra – Łaba – Dunaj – jednego z największych ciągów żeglugi śródlądowej Europy. Odra to również okazja do rozwoju przedsiębiorstw z branży turystyki, rekreacji oraz sportów wodnych.

Na inwestorów oraz rozwijających się przedsiębiorców czekają zachęty inwestycyjne i program ulg podatkowych ze strony gminy, która zapewnia 2-letnie bezwarunkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, które można przedłużyć nawet do 7 lat. Dzięki temu biznes ma szansę na rozwój.

POLITYKA SPOŁECZNA

Gmina podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu poprawę warunków życia oraz stworzenie korzystnego środowiska do funkcjonowania i rozwojuspołecznegomieszkańców w każdym wieku. Realizowane są projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa, rozwoju oświaty, kultury, sportu i turystyki, a przede wszystkim aktywizacji lokalnego społeczeństwa.

Gmina Krzyżanowice jest unikatowa pod względem współpracy zagranicznej i posiada 7 podpisanych umów partnerskich. Realizuje bardzo dużo projektów z gminami z Czech, ale również z Niemiec, Austrii i Węgier. Organizowane są liczne festyny, spotkania, przeglądy, międzynarodowe festiwale orkiestr dętych, zloty pojazdów zabytkowych czy koncerty. Powoduje to, że również aktywność naszych mieszkańców jest bardzo duża, a gminny kalendarz imprez jest pełen wydarzeń – mówi Wójt Grzegorz Utracki.

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA

Krzyżanowice posiadają znakomite warunki naturalne do uprawiania turystki. Istnieją tu malownicze miejsca, gdzie występują liczne pomniki przyrody, na które składają się zarówno pojedyncze drzewa, jak i całe zespoły, stanowiące parki wokół starych zamków i pałaców.

Na uwagę zasługują także „Graniczne Meandry Rzeki Odry” – obszar włączony do europejskiej sieci Natura 2000, udostępniony mieszkańcom i turystom dzięki wybudowanej ścieżce edukacyjnej oraz blisko 30 metrowej wieży widokowej, z której podziwiać można piękne widoki oraz unikatowe okazy roślin i zwierząt.

Gmina Krzyżanowice ma ciekawą, wielokulturową i wielowiekową historię. To tu komponowali Beethoven i Liszt. Tu podążać można Szlakiem Rodu Rothschildów. Pamiątką obecności przedstawicieli jednego z najzamożniejszych rodów finansowych w dziejach świata są okazałe pałace w Chałupkach i czeskich Szylerzowicach.

Warte odwiedzenia są także odrestaurowane i ponownie udostępnione XVI w. ruiny Pałacu
w Tworkowie wraz z wbudowaną w wieży – 21 metrową platformą widokową, a także park po rewitalizacji ze ścieżką zdrowia, wykonaną wedle założeń Sebastiana Kneippa.

Na wielbicieli wycieczek rowerowych, czekają liczne, oznakowane trasy oraz nowo wybudowane ścieżki rowerowe, prowadzące przez najciekawsze i najpiękniejsze tereny gminy o łącznej długości niemal 74 km.

PRZYKŁAD DLA INNYCH SAMORZĄDÓW

W dniu 6 marca 2020 r. odbyła się kolejna edycja najbardziej prestiżowego wydarzenia biznesowo-gospodarczego w Polsce jakim jest Forum Rozwoju Biznesu, organizowanego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Wydarzenie licznie przyciąga przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, a także wybitnych reprezentantów różnych dziedzin nauki w Polsce.

Gmina Krzyżanowice została nagrodzona tytułem Lidera Gospodarki Regionalnej. To ogólnopolskie wyróżnienie dla miast i gmin, które podjęły najlepsze inicjatywy dotyczące wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki. Wyróżnienie otrzymują podmioty, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestując w rozwój swojego regionu i poprawiając jakość życia mieszkańców.

Zachęcamy do odwiedzenia Gminy Krzyżanowice! Tu warto mieszkać, pracować i miło spędzać czas. To miejsce przyjazne mieszkańcom i atrakcyjne dla inwestorów.

-Augustyna Szczepańczyk